RVCRS


Prejdi na obsahFinančné výkazy - úplné znenie Opatrenia MF SR k finančným výkazom
- nájdete v časti Metodické usmernenia


Ponuka vzdelávania na I. Q 2015 /klik na ponuku/J A N U Á R


14.1.2015 /Streda/ - Rimavská Sobota,Okresný úrad
Téma:
Verejné obstarávanie - Elektronické trhovisko ...
Lektor: Ing. Helena Polónyi

20.1.2015 /utorok/ - Rožňava,Radnica
Téma: Právne základy obecnej samosprávy
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann,PhD

23.1.2015 /piatok/ - Rimavská Sobota,Okresný úrad
Téma: Výkon finančnej kontroly po novele zákova čl 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. účinnej od 1.11.2014
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová

26.1.2015 /pondelok/- Rožňava,Radnica
Téma: Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende v roku 2015
Lektor: Ing. Pavol Kukučka

27.1.2015 /utorok/ - Rožňava, Radnica
Téma: Ekonomické minimum pre volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová

28.1.2015 /streda/ - Rimavská Sobota,Okresný úrad
Téma: Evidencia odpadov a podávanie hlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2014
Lektor: Ing. Peter Galovič

29.1.2015 /štvrtok // - Rimavská Sobota,Okresný úrad
Téma: Národné priority sociálnych služieb na obdobie 2014-2020
Lektor: Ing. Mária Filipová

30.1.2015 /piatok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a Súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende v roku 2015
Lektor: Ing. Pavol Kukučka


F E B R U Á R

11.2.2015 /streda/- Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma:
Základy obecnej samosprávy pre starostov
Lektor:
Ing. Oxana Hospodárová

13.2.2015 /piatok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2015
Lektor: Ing. Jana Sládečková,PhD

19.2.2015 /štvrtok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2015
Lektor: Ing. Terézia Urbanová

20.2.2015 /piatok/ - Lučenec, Okresný úrad
Téma: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2015
Lektor:
Ing. Terézia Urbanová

25.2.2015 /streda/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Elektronický kontraktačný systém, Elektronické trhovisko
Lektor: Ing. Iveta Beslerová

26.2.2015 /štvrtok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Zostavovanie finančných výkazov v roku 2015 a formulár vzájomných vzťahov
Lektor: Ing. Miriam Majorová, PhD


M A R E C

3.3.2015 /utorok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2014 pre neziskové organizácie
Lektor: Ing. Angela Michňová

5.3.2015 /štvrtok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Zákon o eGovernmente, Elektronické schránky
Lektor: Ing. Erika Kusyová

7.3.2015 /sobota/ - Krásnohorské Podhradie, Dom kultúry
Téma: Základy obecnej samosprávy pre starostov
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová

12.3.2015 /štvrtok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Zákon 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
Lektor: Ing. Adela Gašparovičová

13.3.2015 /piatok/ - Rimavská Sobota, Okresný úrad
Téma: Novela ZP a Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Pracovný poriadok škôl a školských zariadení
Lektor: Mgr. Katarína Tamášová

17.-19.3.2015 /utorok - štvrtok/ - Hotel Patrtizán**** Tále

-17.03.2015 - Prezentácia Národného projektu Dátové centrum obcí a miest,
Lektor: Ing. Rudolf Horváth, vedúci odd. podpory zákazníkov, obcí a ISO DEUS

- 18.03.2015 - Ekonomika a účtovníctvo, Rozpočtovníctvo, Audit v samospráve,
Lektorka: Ing. Miriam Majorová, PhD.

- 19.3.2015 - Základy správneho konania v samospráve,
Lektor: JUDr. Mariá n Hoffmann, PhD.

____________________________________________________________________________

PONUKA !

Príručka účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1. 1. 2014
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu